Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS

Usługi

Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS świadczy usługi w zakresie:

Modelowania statystycznego i komputerowego
(i) Analiza regresji: estymowanie zależności między zmienną zależną a jedną lub więcej zmiennymi niezależnymi. Może być liniowa, nieliniowa, wielomianowa itp., (ii) Analiza wariancji (ANOVA): porównywanie średnich z różnych grup w celu identyfikacji istotnych różnic między nimi, (iii) Analiza szeregów czasowych: analiza danych, które są zebrane w regularnych odstępach czasu. Celem jest modelowanie trendów, sezonowości, cykli itp., (iv) Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja: tworzenia systemów, które mogą uczyć się z danych.

Przetwarzania i modelowania języka naturalnego
(i) Segmentacja tekstu: dzielenie tekstu na zdania, słowa, sylaby i litery (tokeny), (ii) Analiza morfologiczna: określenie podstawowej formy słowa (lematu) oraz analiza gramatyczna słów, czyli określeniu ich rodzaju, przypadku, liczby, czasu itd., (iii) Rozpoznawanie encji nazwanych (NER, Named Entity Recognition): identyfikacja i klasyfikacja kluczowych elementów w tekście, takich jak nazwy własne, daty, nazwy organizacji itp., (iv) Analiza składniowa (parsing): definiowanie struktury gramatycznej zdania, zazwyczaj w postaci drzewa składniowego, (v) Rozpoznawanie mowy: konwersja dźwięku na tekst, np. dla asystentów głosowych, (vi) Analiza sentymentu: definiowanie tonu, emocji lub nastrojów zawartych w tekście, (vii) Tłumaczenie maszynowe: przetwarzanie tekstu z jednego języka na inny, (viii) Rozumienie tekstu: wyciąganie informacji z tekstu i interpretowanie jego znaczenia, (ix) Generowanie tekstu: tworzenie nowego tekstu, np. tworzenie odpowiedzi dla chatbotów, (x) Korekta pisowni: wykrywanie i poprawianie błędów ortograficznych w tekście, (xi) Podsumowywanie tekstu: generowanie krótkich streszczeń długich dokumentów lub artykułów, (xii) Pytania i odpowiedzi: budowanie systemów, które potrafią odpowiadać na pytania postawione w języku naturalnym.

Przetwarzania sygnałów i obrazów
(i) Przetwarzanie sygnałów czasowych: analiza i manipulacja sygnałów zmieniających się w czasie, takich jak dźwięk lub fale radiowe, (ii) Transformacje sygnałów: zastosowanie operacji do sygnałów, które przekształcają sygnał z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości, (iii) Filtracja sygnałów: usuwanie niepożądanych składowych z sygnału, takich jak szumy, (iv) Wykrywanie i ekstrakcja cech: identyfikowanie i wyodrębnianie istotnych cech z sygnału lub obrazu, które mogą być użyte do rozpoznawania wzorców lub klasyfikacji, (v) Segmentacja obrazu: dzielenie obrazu na regiony lub obiekty, które są w jakiś sposób istotne lub interesujące, (vi) Detekcja krawędzi: znajdowanie miejsc w obrazie, gdzie intensywność obrazu gwałtownie się zmienia, co zwykle oznacza obecność krawędzi obiektu, (vii) Rozpoznawanie wzorców: Identyfikowanie powtarzających się wzorców w sygnale lub obrazie, co może być użyte do rozpoznawania obiektów lub twarzy, (viii) Synteza i generowanie obrazów: tworzenie nowych obrazów na podstawie istniejących, na przykład za pomocą technik generowania przeciwnego (GAN), (viii) Analiza ruchu i śledzenie: wykrywanie i śledzenie ruchu obiektów na sekwencji obrazów, takich jak wideo, (ix) 3D Modelowanie i rekonstrukcja: przekształcanie obrazów 2D w modele 3D, co jest kluczowym elementem w wielu aplikacjach, takich jak gry komputerowe czy rzeczywistość rozszerzona (AR), (x) Rozpoznawanie i klasyfikacja obrazów: klasyfikowanie obrazów na podstawie ich zawartości, co jest kluczowym elementem w wielu aplikacjach, takich jak wyszukiwanie wizualne czy rozpoznawanie twarzy.

Badań nieinwazyjnych i cyfrowej dokumentacji archeologicznej
(i) Fotogrametria: tworzenie dokładnych map i trójwymiarowych modeli na podstawie zdjęć. W archeologii może być wykorzystywana do tworzenia dokładnych modeli miejsc znalezisk lub samych artefaktów, (ii) Teledetekcja: wykorzystanie technologii zdalnego czujnika, takich jak satelity lub drony, do identyfikacji potencjalnych miejsc znalezisk. Może to obejmować techniki takie jak fotografia lotnicza, skanowanie laserowe (LiDAR) czy radar penetrujący grunt (GPR), (iii) Geofizyka archeologiczna: wykorzystanie technik geofizycznych, takich jak magnetometria, rezystywność czy sejsmika, do identyfikacji struktur pod powierzchnią ziemi bez konieczności wykopywania, (iv) Cyfrowe modelowanie 3D: wykorzystanie technologii skanowania 3D do tworzenia dokładnych modeli artefaktów czy miejsc znalezisk, (v) Systemy informacji geograficznej (GIS): wykorzystanie GIS do analizy i prezentacji danych archeologicznych w kontekście geograficznym, (vi) Cyfrowe rekonstrukcje: tworzenie cyfrowych rekonstrukcji miejsc znalezisk lub artefaktów na podstawie zebranych danych, (vii) Dokumentacja cyfrowa: Tworzenie i zarządzanie cyfrowymi zasobami informacyjnymi, takimi jak bazy danych, cyfrowe obrazy czy modele 3D, związane z danymi archeologicznymi, (viii) Analiza multimedialna i wizualizacja danych: Wykorzystanie technik wizualizacji i analizy danych do interpretacji i prezentacji wyników badań archeologicznych.

Analiz i modelowania danych przestrzennych
(i) Analiza danych geograficznych (GIS): wykorzystanie systemów informacji geograficznej (GIS) do zbierania, zarządzania i analizy danych powiązanych z konkretnymi lokalizacjami na Ziemi. Może to obejmować analizę warstw, buforowanie, analizę hot-spot, przestrzenne interpolacje i wiele innych, (ii) Statystyka przestrzenna: analiza i modelowanie danych przestrzennych (np. analiza skupisk, analizę korelacji przestrzennej, modelowanie procesów punktowych), (iii) Modelowanie przestrzenne: modelowanie zależności przestrzennych w danych (np. modele autoregresji przestrzennej, modele efektów losowych i stałych), (iv) Geowizualizacja: wizualizacja danych przestrzennych na mapach lub innych formach graficznych. (vii) Interpolacja przestrzenna: przewidywanie wartości dla nieznanych lokalizacji na podstawie wartości znanych lokalizacji, (viii) Analiza sieci: badanie sieci drogowych, sieci rzek, sieci energetycznych itp. za pomocą technik GIS i statystyki przestrzennej.

Audytu wymiaru społecznego i prawnego rozwiązań wykorzystujących metody sztucznej inteligencji
(i) Zgodność z prawem ochrony danych: Sprawdzenie, czy przetwarzanie danych przez systemy AI jest zgodne z obowiązującym prawem, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR), (ii) Ocena wpływu na ochronę danych: ocena ryzyka dla praw i wolności osób, które mogą wynikać z przetwarzania ich danych przez systemy AI, (iii) Ocena skutków społecznych: badanie potencjalnych skutków społecznych wykorzystywania AI, takich jak wpływ na zatrudnienie, dyskryminację czy nierówności społeczne, (iv) Sprawdzanie sprawiedliwości i niedyskryminacji: analiza, czy systemy AI nie prowadzą do niesprawiedliwych lub dyskryminujących wyników, na przykład poprzez niesprawiedliwe traktowanie osób na podstawie ich rasy, płci, wieku lub innych cech, (v) Ocena transparentności i wyjaśnialności: sprawdzenie, czy systemy AI są transparentne w swoim działaniu i czy ich decyzje mogą być wyjaśnione w zrozumiały sposób, (vi) Ocena zgodności z etyką: Badanie, czy wykorzystywanie AI jest zgodne z zaakceptowanymi normami etycznymi i wartościami społecznymi, (vii) Sprawdzanie zgodności z regulacjami sektorowymi: w zależności od kontekstu, może być również konieczne sprawdzenie zgodności z konkretnymi regulacjami sektorowymi, na przykład w zakresie ochrony zdrowia, finansów czy transportu, (viii) Ocena odpowiedzialności: badanie kwestii odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez systemy AI, w tym kwestii związanych z ubezpieczeniem i odszkodowaniami.

Zwalczania dezinformacji online
(i) Badania społeczne: badania mające na celu określenie cech osób narażonych na dezinformację, (ii) Analiza fake news metodami NLP: identyfikacja cech językowych fake news, (iii) Jakościowa analiza fake news: eksperckie metody analizy korpusów tekstowych, (iv) Ilościowa analiza fake news: wykorzystanie ucznia maszynowego i głębokiego do klasyfikacji materiału tekstowego i graficznego.

Eksperci Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego w swoich badaniach i pracach wdrożeniowych korzystają z zaawansowanej infrastruktury badawczej zakupionej m.in. w projekcie DARIAH-LAB.

Chcesz nawiązać współpracę?

Nawiąż kontakt i dowiedz się więcej o tym, jak działamy, co możemy zaoferować i jak może wyglądać nasza współpraca.