Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS

Nasz zespół

dr Kamil Filipek
Dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS

Data scientist, socjolog. Staż podoktorski odbył w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. W przeszłości, kierownik oraz analityk w firmach finansowych i handlowych w Polsce oraz Wielkiej Brytanii. Programuje w R i Pythonie. Specjalizuje się w uczeniu głębokim (tensorflow) w obszarze przetwarzania języka naturalnego (NLP). Kierownik projektów badawczych finansowanych ze źródeł NCN oraz POIR. Autor publikacji w prestiżowych czasopismach krajowych oraz zagranicznych.

dr hab. Jarosław Chodak

Socjolog , historyk analityk danych. Autor i uczestnik wielu projektów badawczych. Zawodowo związanych z Instytutem Socjologii UMCS. Założyciel i redaktor naczelny „Kontekstów Społecznych” – czasopisma indeksowanego na liście MEiN (40 pkt). Specjalizuje się w teoriach rewolucji oraz mobilizacji (w tym w środowisku online). Entuzjasta R i rozwiązań firmy Apple. Autor monografii: Teorie rewolucji w naukach społecznych. Lublin 2012 i Rewolucje niezbrojne. Lublin 2019.

dr Michał Chromiak

Matematyk i informatyk specjalizujący się w przetwarzaniu i analizie heterogenicznych danych z pomocą metod Sztucznej Inteligencji (SI). Doktorant Instytutu Podstawowych Problemów Technicznych (IPPT) Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Doktor nauk technicznych, ze specjalnością informatyka. Pracownik Katedry Cyberbezpieczństwa w Instytucie Informatyki UMCS. Wiedza i doświadczenia zbierał na rynku komercyjnym zarówno jako programista jak i manager zespołów programistycznych a także architekt. Zainteresowania badawcze skupia na metodach generatywnych jak i samo-nadzorowanych (self-supervised learning – SSL).

dr Jakub Kuna

Z wykształcenia geograf-kartograf, specjalista w zakresie systemów informacji geograficznej (GIS) i nauki o informacji przestrzennej (GIScience). Zawodowo zajmuje się matematyką map, tj. matematyczno-geodezyjnymi własnościami informacji przestrzennej, analizą, modelowaniem zjawisk i procesów, metodyką i nowoczesnymi technikami wizualizacji danych przestrzennych i przestrzenno-czasowych (2D/3D/4D), geostatystyką. Programuje w R. Adiunkt w Katedrze Geomatyki i Kartografii UMCS, przedstawiciel 'młodego pokolenia’ w Narodowym Komitecie ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej. Uczestnik interdyscyplinarnych projektów badawczych, autor, współautor oraz recenzent publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jak podkreśla: dopiero się rozkręca!

mgr inż. Konrad Łyda

Absolwent studiów informatycznych na Politechnice Lubelskiej. Obecnie, starszy inżynier sztucznej inteligencji w firmie Lingaro. W przeszłości związanych m.in. z firmami Asseco Business Solutions S.A. (machine learning team lead) oraz DataArt (AI/ML/Data Engineer). Kierownik grupy badawczej ds. widzenia komputerowego w Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Współorganizator otwartych spotkań specjalistów z obszaru sztucznej inteligencji (Data Science Lublin). Prelegent na technologicznych konferencjach naukowych (m.in. Data Science Summit w Warszawie, 4Developers, IT NonStop). Autor bloga technologicznego poświeconego uczeniu maszynowemu: uczymymaszyny.pl

dr Marcin Maciejewski

Archeolog, specjalizujący się w badaniach epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, autor i współautor czterech książek z tego zakresu oraz licznych artykułów w prestiżowych czasopismach. Absolwent i doktorant na poznańskim UAM, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego oraz UMCS, wykładał również w czeskim Brnie. Kierownik projektów NCN i POIR, wykonawcza w projektach KBN, NCN, MSiSW i MKiDN. Przez lata prowadził działalność w zakresie digitalizacji i wizualizacji 2D i 3D wyników badań archeologicznych, współpracował między innymi z PAN, UAM, UMK, UG, Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Fundacją UAM i Patrimonium. Wykorzystuje w swoich badaniach narzędzia GIS, UVA i metody nieinwazyjne. Uczestnik badań terenowych w Polsce, Irlandii i Ukrainie.

dr Monika Szkarłat

Specjalistka w dziedzinie stosunków międzynarodowych oraz prawa własności intelektualnej. Zainteresowania naukowe: społeczny i prawny wymiar biotechnologii, transfer wiedzy eksperckiej do procesów decyzyjnych, własność intelektualna w cyberprzestrzeni. Realizowała projekty badawcze finansowane z grantów norweskich, KBN, NCN, NAWA, International Visegrad Fund, grantów rządu francuskiego. Od 2023 r. jest delegatem do Rady Polskiego Konsorcjum Polarnego oraz członkiem grupy roboczej ds. społecznych i ludzkich Międzynarodowego Komitetu Naukowego ds. Arktyki.

dr Anna Tatarczak

Doktor nauk matematycznych, adiunkt w Katedrze Metod Badawczych Zarządzania Wydziału Ekonomicznego UMCS. Jej praca naukowa oscyluje wokół kwestii związanych ze statystyką oraz ekonometrią, zarządzaniem łańcuchem dostaw i analizą decyzji. Wygłaszała odczyty na wielu uniwersytetach oraz podczas konferencji na całym świecie. Autorka licznych prac badawczych poświęconych zastosowaniu metod ilościowych w zarządzaniu, raportów i prac popularyzatorskich. Programuje w R.  Doświadczony kierownik zespołów w projektach naukowych oraz B+R z zakresu matematyki, statystyki i logistyki. Twórcza, skrupulatna, pełna pasji i zaangażowania.

dr Mateusz Zawadzki

Historyk, geoinformatyk, doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia. Swoje badania kierunkuje na zagadnienia relacji człowiek – przestrzeń – czas. Wiedzę i umiejętności z zakresu geoinformatyki zdobył pracując w branży IT. Adiunkt w Katedrze Geomatyki i Kartografii UMCS oraz wykładowca na Akademii Górniczo-Hutniczej. Kierownik i wykonawca w projektach naukowo-badawczych. Specjalizuje się w rozwiązaniach Web-GIS i zagadnieniach metadanych dla źródeł historycznych i danych przestrzennych. Członek redakcji czasopisma „Studia Geohistorica” (70 pkt).